Ime naselja Donja Mahala se spominje u maticama bar sto godina ranije, prema podatcima u maticama franjevačkog samostana u Tolisi.